ฟรีเว็บ
นาฬิกา
 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

     เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 99 ปี ตึก 6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการสอน “ ติวเข้มเติมเต็มโอเน็ต “ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเชิญวิทยากรจากโรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก คือครูฐิติพร ทองมูล มาติวเข้มในครั้งนี้ โดยเน้นเนื้อหาใน 5 สาระเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียน ที่ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเน้นการเรียนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อที่ 5 ที่เน้นผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร โดยเน้นให้ผู้เรียนมี ผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา จึงจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาขึ้นมา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้นและตอบสนองต่อนโยบายของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   
   
143 ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
©2012 by wanchai.biz